منوی دسته بندی

پلمپ دفاتر

1 -می بایست پس از ارسال مدارک ازطریق پست ، شماره بارکدپستی و تاریخ تحویل مدارک به پست را در قسمتهای
مشخص شده تکمیل نمائید و با استفاده ازکلید “ارسال اطالعات پستی” اطالعات مربوط به ارسال مدارک به
پست را به سازمان ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال نمائید .
2 -کاربران توجه داشته باشندکه اخذ پرینت “رسید پذیرش اینترنتی” و پرینت “اظهارنامه پلمب دفاتر
تجارتی” از سامانه الزامی می باشد و همچنین ورود و ارسال اطالعات پستی بعد از ارسال مدارک از طریق پست الزامی
است . در سامانه با کلیک بر روی آیتم “چاپ رسید پذیرش درخواست پلمب ” و “چاپ اظهارنامه
پلمب دفتر تجاری” پرینت رسید ازطرف سیستم به کاربران ازدرخواست ارائه میشود .

اظهار نامه پلمب اشخاص حقوقی

چنانچه متقاضی پلمب شخص حقوقی باشد و اطالعات مربوط به آن در مرجع ثبت شرکت ها ثبت شده باشد می بایست ازقسمت اطالعات متقاضی پلمب بخش مشخص شده مربوط به این شخص حقوقی را انتخاب کرد و با انتخاب حقوقی بخش های مختلفی که باید در سیستم ورود اطالعات کرد تغییر خواهد کرد . ابتدا می بایست “شروع سال مالی” ،
“شروع روز مالی” توسط متقاضی مشخص گردد و بعد تکمیل مابقی اطالعات مربوطه در این گام.
نکته : توجه داشته باشید که اطالعات وارد شده دقیقا باید مطابق اطالعات صحیح شرکت باشد .به عنوان نمونه
شناسه ملی / شماره ثبت و ….. در غیراینصورت با اعالم خطا در سامانه مواجه خواهید شد.

اطلاعات اشخاص حقوقی

در این گام کاربر می بایست اطالعات شخص حقوقی را به دقت مشاهده و بررسی نماید و در صورت تائیدصحت اطلاعات با زدن تیک ” تایید اطالعات شخصیت حقوقی ” و همچنین کلید “گام بعدی” کلیه اطالعات شخص حقوقی از طرف کاربر
مورد تایید قرار گرفته است . و در گام بعدی بر اساس همین اطالعات به کاربران شماره پیگیری اختصاص داده می شود .

تماس