منوی دسته بندی

رتبه بندی پیمانکاران و مشاوران

 • پیمانکار: شخص حقیقی یا حقوقی که برای انجام کار ، طبق مقررات و شرایط مندرج در این آییننامه، گواهینامه
  صلاحیت پیمانکاری دریافت کرده باشد.
  1- پیمانکار حقوقی: پیمانکاری است که پس از ثبت دراداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و یا در ادارۀ ثبت
  اسناد و املاک، با داشتن شرایط لازم، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دریافت کرده باشد.
  2- پیمانکار حقیقی: فردی است که با داشتن شرایط لازم، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دریافت کرده باشد.

انواع رشته های پیمانکاری

الف- رشته ساختمان: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و
فلزی و نظایرآن.
ب-رشته آب: دربر گیرنـده امور پیمانکــاری مربــوط بـه بنـدها،ســدها و سـاختمان نیروگـاه آبـی، سـازه هـای هیـدرولیکی و
تونلهای آب، مخازن آب و شبـکه های توزیع آب، شبــکههای جمع آوری و انتقــال فاضـ ـلاب، کانالهـــای انتقـال آب
و شبکههای آبیاری و زهکشــی، سـازه های دریایی و سـاحلی،احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیـان و
عملیات ساختمانی(سیویل) تصفیهخـانههای آب و فاضلاب، و نظایرآن.
پ- رشته راه وترابری: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیرراههای اصلی و فرعـی، بزرگـراههـا،آزاد راه
ها، راههای ریلی، باند فرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایهدار، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی و سیـستم هـای حمـل و
نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیرتجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و نظایرآن.
ت-رشته صنعت و معدن: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صـنایع غـذائی، نـســاجی، پوشـاک،
چرم، چوب و شیشه، سلولوزی، اسـتخراج، فـرآوری، ذخیـره، تبـدیل مـواد خـام و تولیـد در صـنایع نفـت و گـاز، پتروشـیمی،
شیمیائی، کانی غیر فلزی، صنــایع سـنگین، معـدنی، صـنایع فلــزی(آهـن و فـولاد، فلـزی غیـــرآهنی و فـرآوردههـای فلـزی)،
کـارخـانـجات ابزارآلات و مـاشینهـا و تجهیــزات انــدازهگیــری و کنتــرل و تاسیـســات صـنعتی جــانبی، تـولیـــد وسـایل
آزمایشــگاهی، دارویی،کارخانجات تولید وسایل حمل و نقل،تجهیزات، خطوط انتقـال مـواد در کارخانجـات، به ینـه ســـازی
مصرف انرژی، صنعت حمل و نقل و نظایرآن.
ث- رشته نیرو: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکههای برق و تأسیسات
برقی، پستهای توزیع والکترونیک عام و خاص ،سیستم های کنترل برق وابزار دقیق و نظایرآن.
ج-رشته تاسیسات و تجهیزات: دربرگیرنده امور پیمـــانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب،نفت و گاز)، شبــکـه گـازرسـانی،
تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، سیستمهای سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان(آب، گاز، برق و
فاضلاب) و انتقال زباله، تاسیسـاتوتجهیـزات تصفیهخانههـای آب و فاضلاب،وسـایل انتقال(آسانسورو پله برقی و
…)،سیستمهـای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپــزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه،سیستمهای ارتباطی، شبکه های
رایانهای ساختمان، ماسهپاشی(سندبلاست)،حفاظتکاتودی،پوشش (لاینینگ)، ایستگاه های پمپاژ و نظایرآن.

رشته کاوشهای زمینی: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به اکتشاف، حفاری، استخراج، حمل و بهرهبرداری از مواد
غیرزنده موجود در پوسته زمین (در خشکی و آب)، کاوشهای غیرمستقیم روی خشکی، حفاریهای آبی،
هیدروکربوری و تزریق مواد و دفن زباله، کاوشهای دریایی، حفاری در بستر دریا و ژئوتکنیک، بهرهبرداری از مواد
بستر دریا (بجز هیدروکربورها)، سیستمهای ثابت انتقال مواد در دریا و ایستگاههای آن شامل آب، فاضلاب،
هیدورکربورها و دیگر مواد، آمادهسازی و ساخت و بهرهبرداری از معادن روباز (در خشکی) و آمادهسازی و ساخت و
بهرهبرداری از معادن زیرزمینی (در خشکی) و نظایرآن.
ح- رشته ارتباطات: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و دادهای، ساخت ایستگاههای اصلی
انتقال دهنده و توزیع کننده، انواع شبکههای پستی، شبکههای انتقال سیمی، بیسیم، رادیو، تلویزیون، و شبکههای ماهواره
و نظایرآن.
خ- رشته کشاورزی: دربرگیرنده امور پیمانکاری در زمینه ،جنگل داری، درختکاری، بهسازی و اصلاح اراضی، آبخیز
داری وآبخوان داری ،مالچپاشی و تثبیت شن روان، عملیات بهزراعی، کاشت و برداشت محصولات عمده و استراتژیک،
مرتعداری و ایجاد مراتع دستکاشت، ایجاد فضای سبز و نگهداری آن،امور دامپروری شامل (طیور، گاوداری،
زنبورداری و گوسفندداری)، شیلات و آبزیان و نظایرآن.
د- رشته خدمات: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به رفع آلودگی از محیطهای خشکی و آبی (اعم از داخل خشکی و
محیط دریایی)، آتشنشانی (شهری، صنعتی، دریایی و جنگلها) و کمکرسانی (در خشکی و دریا و نظایر آن) و امور
پیمانکاری مربوط به خدمات بانکداری، بیمه، نگهبانی وحفاظت، گردشگری، امور بهداشتیودرمانی و هنری و نظایرآن.
ذ- رشته مرمت آثار باستانی: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به مرمت آثار باستانی

پیمانکاران با توجه به معیارهای صلاحیت در پنج پایه- از بزرگ به کوچک از نظر توان و ظرفیت- به شرح زیر
طبقهبندی میشوند:
الف- پیمانکاران پایه یک
ب- پیمانکاران پایه دو
پ- پیمانکاران پایه سه
ت- پیمانکاران پایه چهار
ث- پیمانکاران پایه پنج

چگونه گرید شرکت بگیریم

محدوده رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری از ۱ تا ۵ و بازه رتبه بندی شرکتهای مشاور از ۱ تا ۳ است. رتبه ۱ به باکیفیت ترین شرکتهای پیمانکاری و مشاوره تعلق می گیرد. اما اگر شرکتهای پیمانکاری و مشاور دارای حداقل شرایط جهت اخذ رتبه باشند؛ رتبه 5 را کسب خواهند کرد.

رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری و مشاور از طریق سامانه الکترونیکی ساجات انجام می گیرد یعنی شرکتها باید در سامانه نامبرده ثبتنام کنند و مدارک لازم برای اخذ رتبه را در این سامانه بارگزاری کنند تا پس از گذراندن از فیلترهای مختلف موفق به اخذ رتبه شوند. 

پس از پشت سر گذاشتن مراحل تعیین شده که در ادامه می گوییم، رتبه شرکت اتخاذ می گردد. رتبه بندی شرکت ها علاوه بر اینکه در رشته های گوناگون نشان دهنده ی صلاحیت و توانایی شرکت ها است، امکان بستن قرارداد با سازمان ها و شرکت های دولتی را نیز فراهم می کند.

در صورتی که شرکت پیمانکاری دارید که رتبه ندارد، شرکت ها و سازمان های دولتی اجازه ندارند با شرکت شما همکاری داشته باشند. شرکت های پیمانکاری برای شرکت در مناقصات دولتی ملزم به داشتن گواهی صلاحیت پیمانکاری هستند.

انواع رتبه شرکت

 • رتبه بندی پیمانکاری
 • رتبه بندی مشاور
 • انفورماتیک
 • رتبه بندی EPC صنعتی و EPC غیر صنعتی
 • رتبه بندی مدیریت طرح

تفاوت شرکتهای پیمانکار و مشاور

فعالیت شرکت های پیمانکاری در غالب قراردادهای اجرایی در زمینه ی ساخت و نظارت بر پیمانکار می باشد اما شرکت های مشاور در زمینه ی طراحی و نظارت بر ساخت فعالیت می کنند و واسطه ی پیمانکار و کارفرما هستند.

مهمترین نکته برای رتبه بندی شرکت های پیمانکاری تعداد نیروی فنی و مهندسی حاضر در اعضای هیئت مدیره، رزومه کاری فراهم آمده وتوان مالی می باشد اما در اعطای رتبه به شرکت های مشاور علاوه بر نیروی فنی و مهندسی، امکانات فنی و نرم افزاری آن شرکت نیز مورد سنجش قرار می گیرد.

شرایط لازم جهت اخذ رتبه

نخستین قدم ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها می باشد سپس :

 • حداقل ۲/۳ اعضاء هیئت مدیره شرکت باید لیسانس فنی و مهندسی داشته باشند.

در اعضای هیئت مدیره شرکت باید یکی از دو حالت ذیل برقرار باشد :

 • حالت اول: شرکت دارای یک نیروی مهندس با ۷سال سابقه باشد فقط می تواند در یک رشته تقاضای رتبه دهد .
 • حالت دوم: شرکت دارای دو نیروی مهندس هرکدام با ۳ سال سابقه باشد می تواند در دو رشته مختلف تقاضا دهد.

اعتبار گواهی های صادر شده

رتبه های پیمانکاری صادر شده دارای اعتبار 4 ساله می باشند.

تماس